About EV CHARGE

THAI EV CHARGE ยินดีต้อนรับ

THAI EV CHARGE เป็นหนึ่งให้ผู้ให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อการพร้อมติดตั้งวอลล์ชาร์จ แท่นชาร์จ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย

THAI EV CHARGE  เป็นฝ่ายงาน ในแผนกงานขาย และ บริการ ออกแบบ ให้คำปรึกษา โดย บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทฯ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ออกแบบ รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง ภายใต้แบรนด์ อาทิ ช่างไฟดอทคอม ดีลช่างไฟ ปั๊มบ้านดอทคอม ฯลฯ โดยเฉพาะแบรนด์ ช่างไฟดอทคอม ซึ่งมีชื่อในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ หน่วยงานต่างๆ

วิสัยทัศน์

1. มุ่งพัฒนายกระดับ งานระบบ งานติดตั้งแท่นชาร์จ และ สถานีชาร์จ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย ภายใต้มาตรฐาน และ มีความปรอดภัย ตามหลักวิศวกรรม
2. เป็นผู้ทดสอบ ตรวจสอบระบบ งานติดตั้ง ev charge ชั้นแนวหน้าในประเทศ
3. เป็นผู้ ดูแล ซ่อมบำรุงระบบ ev charge ที่ได้มาตรฐาน ดีที่สุด เท่าที่มีในเมืองไทย

หลักการ

1. ศึกษา อุปกรณ์การชาร์จ ลักษณะการชาร์จ เพื่อสนับสนุนงานติดตั้งให้ได้มาตรฐาน ปรอดภัย
2. พัฒนาการบริการ งานติดตั้ง และ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ให้ความร่วมมือกับองค์กร หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการพัฒนาระบบแท่นชาร์จ วอลล์ชาร์จ หรือ สถานีชาร์จ
2. เป็นส่วนช่วยลดมลพิษให้แกประเทศ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัทเออีซีเอ็นจิเนียริงจำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ งานระบบไฟฟ้า จัดการออกแบบงานติดตั้ง และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐฯ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยทางบริษัทฯ คาดหมายที่จะเป็นผู้นำด้านงานตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง สถานีชาร์จ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยในเวลาอันใกล้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้แท่นชาร์จ หรือ วอลล์ชาร์จ ในระบบงานบ้าน อาคาร หรือ สถานีชาร์จ
2. งานออกแบบ ให้คำปรึกษาระบบแท่นชาร์จ วอลล์ชาร์จ พร้อมทั้ง จัดจำหน่าย ติดตั้ง รวมทั้งขออนุญาต
3. นำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานติดตั้ง ตรวจสอบ และ ซ่อมบำรุง วอลล์ชาร์จ แท่นชาร์จ สถานีชาร์จ
THAI EV