ประเภทของรถยนต์ไฮบริด

รถยนต์ไฮบริด ( Hybrid Cars or Hybridvehicle ) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโดยการใช้พลังงานในสองรูปแบบเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน ซึ่งระบบที่ใช้ในรถยนต์ไอบริดนั้นมีด้วยกันหลักๆ อยู่ 3 ระบบ

THAI EV