พลังงานทดแทนแบ่งเป็นกี่ประเภท

โดยพลังงานทดแทนสามารถนำมาหมุนใช้ได้เรื่อย ๆ เป็นพลังงานสะอาดเพื่อลดสภาวะทางสื่งแวดล้อมจากการใช้งานของพลังงานกระแสหลัก

THAI EV