พลังงานทางเลือก คืออะไร ?

ด้วยสภาวะและปัญหาต่างๆที่เกิดภายในโลก ซึ่งผลต่อระบบนิเวศหรือระบบทรัพยากรต่างๆในปัจจุบันจึงเกิดเป็นแนวคิดในเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือก

THAI EV