พลังงานหมุนเวียน คืออะไร?

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ เป็นพลังงานที่มีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ

THAI EV