รถยนต์ไฟฟ้ากับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ทั่วโลกได้เจอกับปัญหาใหญ่อย่างการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ซึ่งทำให้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกได้ลดลงอย่างมากแต่ในทางตรงกันข้ามรถยนต์ไฟฟ้ามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

THAI EV