ZipCharge GO เพาเวอร์แบงค์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

ZipCharge Go เป็นเพาเวอร์แบงค์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติที่สามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์ให้สามารถวิ่งต่อได้อีกกว่า 30 กม.