Hyundai เปิดตัว “Hyundai E-pit” สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต

Hyundai E-pit สถานีชาร์จไฟฟ้าแห่งอนาคต อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาใช้รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด

THAI EV