BMW เปิดตัว “Wireless Charging EV BMW” เทคโนโลยีระบบชาร์จไร้สายสำหรับรถ EV

ที่ชาร์จรถไฟฟ้า BMW เป็นระบบการชาร์จแบบไร้สาย ซึ่งสามารถจะติดตั้งได้ง่ายทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

THAI EV